چرا کارآفرینان محکوم به شکست هستند؟

شکست در کارآفرینی بخشی از مسیر است و البته این در ذات آن‌ها قرار گرفته است چرا که شکست فقط دروازه‌ای است که موقتا برای یک کارآفرین بسته است.

چرا کارآفرینان محکوم به شکست هستند؟ بیشتر بخوانید »