ایده مهم نیست، این اجرا است که اهمیت دارد!

چیزی که در ذهن دارید مهم نیست، چیزی که در واقعیت اجرا می‌کنید یا انجام دادید است که اهمیت دارد.

ایده مهم نیست، این اجرا است که اهمیت دارد! بیشتر بخوانید »